SanTeos - Portal Ewangelizacyjny Diecezji Sandomierskiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu

0 109

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

 
Warunkiem przyjęcia jest:
 1. pozytywny wynik wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej
 2. zarejestrowanie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JPII
 3. zdanie egzaminu wstępnego w WSD w Sandomierzu
 4. złożenie odpowiednich dokumentów w WSD w Sandomierzu
 5. potwierdzenie decyzji o wyborze studiów
 

1. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Ks. Rektor w dniu zgłoszenia się kandydata w Rektoracie Seminarium

 

Rejestracja elektroniczna – KUL, Kierunek Teologia kurs „A” WSD SANDOMIERZ do 7 września2017 r.

(przed rejestracją na Uniwersytecie kandydat zgłasza się najpierw do Rektoratu WSD w Sandomierzu)

2. Rejestrację należy przeprowadzić w bazie danych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w następujący sposób:

 
R e j e s t r a c j a… krok po kroku:
 
  1. Załóż konto na w serwisie rekrutacyjnym KUL (klawisz Zarejestruj się ).
  2. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym.
  3. Uzupełnij dane osobowe lub nanieś zmiany w danych osobowych.
  4. Wybierz z oferty kierunek studiów tj. Teologia – studia jednolite magisterskie, Kurs „A” WSD Sandomierz
   Uwaga!!!

   • Nie pomylić z kursem „B”, który jest dla studentów świeckich
   • Nie pomylić z innymi seminariami duchownymi
    (oprócz naszego są wyszczególnione jeszcze m.in. lubelskie, kieleckie, zamojskie)
  5. Uzupełnij wymagane wyniki (z matury, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły czy z dotychczasowych studiów). Jeśli nie znasz jeszcze wyników, dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu.
  6. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków zatwierdź wybór i wydrukuj kwestionariusz zgłoszeniowy (opcja wydruku kwestionariusza znajduje się w szczegółach kierunku).
  7. Wydrukuj blankiet wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Druk wpłaty znajduje się w zakładce Opłata rekrutacyjna.
  8. Wnieś opłatę w terminie rejestracji. Następnego dnia po zakończeniu rejestracji upewnij się, że w zakładce komunikaty pojawiła się informacja o przyjęciu wpłaty.
  9. Sprawdź czy jesteś zobowiązany do składania dokumentów . Jeśli tak złóż je w wyznaczonym terminie.
  10. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek.
  11. Podczas rejestracji na studia jednolite magisterskie kandydat z nową maturą nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej. Natomiast kandydaci ze starą maturą składają:
   • kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
   • kserokopię świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej, potwierdzone urzędowo jako zgodne z oryginałem,
   • kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 
 
 

3. Egzamin wstępny /II tura/ – 11 września 2017 /poniedziałek/ godz. 10.00 – w naszym seminarium ( ul. Żeromskiego 6 )

Nowa matura – rozmowa kwalifikacyjna
• Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (70% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (30% wyniku końcowego).
• Punktowane przedmioty: język polski i język obcy nowożytny.
• Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie:
1. teologii dogmatycznej,
2. teologii moralnej
3. historii Kościoła;
obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła.

Literatura:
– Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);
– Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub omówienia).

Stara matura – egzamin pisemny i ustny
• Egzamin pisemny z podstawowych prawdy wiary i zasad moralności chrześcijańskiej oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła – jeden temat do wyboru z kilku (25% wyniku końcowego).
• Egzamin ustny (z wiedzy teologicznej z zakresu szkoły średniej):
1. teologia dogmatyczna (25% wyniku końcowego);
2. teologia moralna (25% wyniku końcowego);
3. historia Kościoła (25% wyniku końcowego).
• Obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła.
• W wypadku niezdania egzaminu pisemnego kandydat nie jest dopuszczany do egzaminu ustnego.

Literatura – jak wyżej.

4. Dokumenty

a) opinia ks. proboszcza / ks. katechety
b) świadectwo chrztu i bierzmowania
c) świadectwo maturalne (TYLKO ORYGINAŁ – nie odpis !!!!)
d) opinia lekarza o stanie zdrowia
e) 3 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm
f) podanie o przyjęcie (z uzasadnieniem decyzji)
g) uzupełniony kwestionariusz seminaryjny

h) uzupełniony kwestionariusz KUL – owski
i) wprowadzenie zdjęcia elektronicznego na serwery KUL

5. Po zdanym egzaminie !!!
– zaraz po ogłoszeniu wyników należy potwierdzić przystąpienia do studiów na wybranym kierunku. Trzeba wysyłać na KUL wydrukowany ze swego konta i podpisany formularz.

Miejsce:
Wyższe Seminarium Duchowne
ul. Żeromskiego 6
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 27 08

Komentarze
Loading...